Ứng Dụng DISC Trong Việc Thấu Hiểu Con Người

đ
Giới thiệu khóa học

Disc là bài trắc nghiệm kiểm tra tính cách - thuật thấu hiểu lòng người phổ biến trên thế giới, thường được ứng dụng trong mọi phương diện kết nối con người của cuộc sống, đặc biệt trong công việc, quản lý nhân sự, làm việc với đối tác.

Facebook GEIN Academy Tư vấn thông tin Liên hệ hợp tác
Hỗ trợ trực tuyến